Z NRZP: Změní se posuzování nároku na průkaz OZP? Šance se zvyšuje

Zdá se, že dojde k oddělení posuzování nároku na průkaz OZP a nároku na příspěvek na péči. Tato změna by byla velmi vítaná, protože současné společné posuzování vede k tomu, že není přiznán příspěvek na péči nebo průkaz OZP. Uvedl to předseda NRZP ČR Václav Krása po jednání s představiteli ministerstva práce a sociálních věcí, z něhož vyplynulo, že ministerstvo je přístupnější i k dalším změnám ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Celý příspěvek

Výměna parkovacích průkazů

Sociální odbory obcí s rozšířenou působností vyzývají občany, kteří si ještě nestihli vyměnit označení O1 (znak vozíčkáře do vozidla) za nové označení 07 (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením), aby tak co nejdříve učinili. Výhodou nového průkazu je fakt, že jej lze využít i pro parkování v zemích Evropské unie (za konkrétních podmínek jednotlivých států).

Nejzazší termín pro výměnu je 31. 12. 2012, od 1. 1. 2013 již staré průkazy do vozidla nebudou platné.

Doporučujeme výměnu neodkládat, vyhnete se tak nepříjemným frontám na konci roku.

 

Co k výměně potřebujete?

– občanský průkaz

– přiznaný průkaz ZTP či ZTP/P

– starý znak vozíčkáře do vozidla

– 1 fotografii

Premiér: Zapojování zdravotně postižených do běžného života je naše morální povinnost

… něco povzbuzujících slov…

„Podpora integrace osob se zdravotním postižením do společnosti je naším dlouhodobým úkolem. Nejenom na úrovni vlády, ale nás všech, celé veřejnosti. Péče o zapojování lidí se zdravotním postižením do běžného života je naše morální povinnost,“ uvedl premiér Petr Nečas při slavnostním vyhlášení výsledků 19. ročníku soutěže o Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za publicistické práce, které proběhlo 10. prosince v Praze.

Školky – doporučení ombudsmana

Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu  k předškolnímu vzdělávání

Zdravotní postižení je jedním ze zakázaných diskriminačních důvodů.
Není  proto přípustné paušálně nepřijímat děti s postižením. I z hlediska inkluzivního
přístupu ke vzdělání je nejvíce preferována individuální integrace dětí se zdravotním
postižením. Pokud by v konkrétních a odůvodněných případech nebylo možné
přijmout dítě se zdravotním postižením do mateřské školy, je nutné řešit situaci
individuálně, nikoliv paušálně.
Kritérium, které paušálně vylučuje přijetí dítěte se zdravotním postižením,
zakládá přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání z důvodu zdravotního
postižení.

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-skolky-2012.pdf

NRZP: Jak reagovat na změny v legislativě

Dlouho očekávaný zákon č. 331/2012 Sb., kterým se mění řada zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, nabývá účinnosti  1. 12. 2012. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR nabízí návod, jak postupovat při podávání žádostí, aby bylo možné těchto změn využít. Týká se to souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte ve věku od 4 do 7 let.

Zákon přináší tyto změny proti současné legislativě:

-          Umožňuje se souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí se zdravotním postižením do 4 let věku, a to u dětí, kterým náleží rodičovský příspěvek po 31. 12. 2011. Je však nezbytné, aby si rodiče sami požádali o přiznání rodičovského příspěvku, případně příspěvku na péči. To znamená, že změna se neděje automaticky, ale až po předložení žádosti. Doporučuji tyto žádosti podat okamžitě začátkem měsíce prosince 2012 tak, aby mohlo být zahájeno správní řízení, a to s odkazem na Sbírku zákonů, částka 122, kde je již tato novela zákona zveřejněna, a kde je i uvedeno, že účinnost zákona je 1. 12. 2012. Na www.mpsv.cz najdete jak žádost o rodičovský příspěvek, tak žádost na příspěvek na péči. Doporučuji Vám tyto žádosti podat poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s tím, že si schováte kopii s potvrzením podání.

-          Dochází ke změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a to v části týkající se příspěvku na mobilitu. Od data účinnosti zákona je možné, aby osoba v ústavní péči mohla „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ požádat o příspěvek na mobilitu. Opět doporučuji žádost podat na začátku měsíce prosince 2012 poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu vašeho Úřadu práce s tím, že si necháte kopii potvrzení podání. Tím bude zajištěno, že dávka může být přiznána ještě za měsíc prosinec 2012.

-          Zásadním způsobem se mění přístup ke schodišťovým plošinám, schodišťovým sedačkám, schodolezům a stropním zvedacím systémům. Od 1. 12. 2012 je možné požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení výše uvedených zařízení. Podmínkou je souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. U činžovních domů se jedná například o souhlas obce, bytového družstva a nebo Sdružení vlastníků bytových jednotek. Vím, že toto může být někdy trochu problém, ale asi v této věci nelze postupovat jinak. Zákon v § 9 stanoví, že příspěvek na schodišťové plošiny se poskytne „jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu“. Doporučuji v této věci argumentovat především tím, že nemáte k dispozici trvale osobu, která by zvládla manipulaci se schodolezem. Neboť to je poměrně fyzicky náročná práce a elektrické vozíky nelze takto přepravovat. Dále je nezbytné připravit si dva návrhy řešení, to znamená, že doporučuji mít dvě konkurenční nabídky. V případech, když bylo požádáno o půjčku na pořízení zvedacích zařízení a nebyla ještě uzavřena smlouva o půjčce, je možno podat od 1. 12. 2012 žádost o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na nákup těchto zařízení. Opět doporučuji podat žádosti poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s potvrzením.

-          Od 1. 12. 2012 je možno požádat o zvýšení příspěvku na péči u nezaopatřeného dítěte od 4 – 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve III. nebo IV. stupni závislosti, a to o 2000,- korun. Toto zvýšení není automatické a opět je potřeba o něj požádat. Opět doporučuji požádat o zvýšení okamžitě na začátku měsíce prosince 2012, a to poštou doporučeným dopisem nebo přes podatelnu Vašeho Úřadu práce s potvrzením. Pouze upozorňuji, že není možný souběh zvýšení příspěvku na péči, pokud je tento příspěvek zvýšen z důvodů hmotné nouze. To znamená, že není možné poskytnout příspěvek na péči o 2000,- korun dvakrát.

Hlavní změny v nepojistných dávkových systémech od 1. 12. 2012

V průběhu uplynulých měsíců došlo k několika legislativním úpravám, které nabývají účinnosti 1. prosince 2012. Úpravy se týkají nepojistných dávek, a to mj. konkrétně v těchto oblastech: Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči; vyšší příspěvek těžce postiženým dětem předškolního věku; příspěvek na mobilitu bude moci být nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby; nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou.

Rodičovský příspěvek i dětem s postižením
Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou kromě příspěvku na péči nově pobírat i rodičovský příspěvek, tedy obě dávky současně. Dosud platilo, že děti se zdravotním postižením po dovršení 1 roku pobíraly vždy jeden typ dávky – buď rodičovský příspěvek, nebo příspěvek na péči. Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na příspěvek na péči, a to nejdéle do 4 let věku dítěte, respektive do vyčerpání celkové sumy 220 000 Kč.
Nárok na obě dávky náleží rodiči zdravotně postiženého dítěte nejdříve od 1. prosince, stačí vyplnit písemnou žádost. Částky rodičovského příspěvku vyplacené před tímto datem (z důvodu péče o totéž dítě) se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Také rodiče, kteří nemohli zvolit výši rodičovského příspěvku a pobírají ho v pevných částkách, mohou čerpat souběžně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči.

Společně se zvýšením výše příspěvku na péči (viz dále v textu) touto změnou stát zvyšuje pomoc poskytovanou rodinám s dětmi se zdravotním postižením předškolního věku.

Příspěvek na péči
Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se automaticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje příspěvek na péči o 2 000 Kč.
Výše příspěvku na péči pro osoby mladší 18 let činí měsíčně nadále 3 000 Kč (stupeň závislosti I), 6 000 Kč (stupeň závislosti II), 9 000 Kč (stupeň závislosti III) a 12 000 Kč (stupeň závislosti IV).

I nadále náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2 000 Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, který má nárok na příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejího životního minima.

Pokud tedy bude dítě, které pobírá příspěvek na péči ve stupni III. nebo IV., splňovat podmínky věku (od 4 do 7 let), i nízkého příjmu (příjem společně posuzovaných osob bude nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima), dávka se zvýší o 2000 Kč pouze jednou.


Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je určen těm, kteří nezvládají základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, pravidelně se potřebují někam dopravit a zároveň jim nejsou poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Změna od 1. 12. spočívá v tom, že příspěvek na mobilitu bude moci být z důvodů hodných zvláštního zřetele nově přiznán i osobě, které jsou poskytovány výše uvedené pobytové sociální služby.

Poskytnutí příspěvku na mobilitu v tomto případě není nárokové, krajské pobočky Úřadu práce České republiky budou žádosti hodnotit individuálně, a to na základě skutečných cest osoby se zdravotním postižením. Opakovanou dopravu nebude osoba se zdravotním postižením prokazovat formou „čestného prohlášení“, avšak jiným věrohodným způsobem.

Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou

Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systémy, schodolezy a schodišťové plošiny, se ruší. Pomoc státu bude realizována stejným způsobem jako u jiných pomůcek – příspěvkem na zvláštní pomůcku. Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedačka“.

Smlouvy o výpůjčce uzavřené do 1. prosince 2012, práva a povinnosti, které z těchto smluv vyplývají, zůstávají v platnosti i po tomto dni. Pokud osoba podala před tímto datem návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a do tohoto dne nebyla smlouva uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku. O této možnosti bude osoby, kterých se to týká, písemně informovat Úřad práce ČR.

Viktorie Plívová
vedoucí tiskového oddělení
a tisková mluvčí

VÝMĚNY PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ DO KONCE ROKU

Sociální odbory obcí s rozšířenou působností vyzývají občany, kteří si ještě nestihli vyměnit označení O1 (znak vozíčkáře do vozidla) za nové označení 07 (parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením), aby tak co nejdříve učinili.

Nejzazší termín pro výměnu je 31.12.2012, od 1.1.2012 již staré průkazy nebudou platné.

Doporučujeme výměnu neodkládat, vyhnete se tak nepříjemným frontám na konci roku.

Co k výměně potřebujete?

- Občanský průkaz

- Přiznaný průkaz ZTP či ZTP/P

- Starý znak vozíčkáře do vozidla

- 1 fotografii

Ombudsman: Příspěvky na péči nelze krátit jen podle motoriky

Příspěvky handicapovaným nelze podle veřejného ochránce práv Pavla Varvařovského škrtat ani krátit jen po zhodnocení motoriky postižených. Část lidí sice úkony, jako je příjem stravy, technicky a svalově zvládne, to však neznamená, že jsou titíž lidé vždy schopni jíst samostatně a bez kontroly. Posudkoví lékaři by proto měli hodnotit i psychické hledisko, uvedl Varvařovský v závěrečné zprávě za rok 2011.

 Na ombudsmana se kvůli příspěvku na péči obrátila matka autistického chlapce. Stěžovala si na to, že úřady rozhodly o snížení příspěvku na péi ze druhého na první stupeň, i když hochův stav se nezlepšil a s vyšším věkem a větší fyzickou sílou je naopak hůř zvladatelný.

Posudková komise argumentovala tím, že zvládnutí sebeobsluhy závisí na motorice, jíž má chlapec v pořádku. Podle ombudsmana však pohybové úkony nelze považovat za zvládnuté, když tomu neodpovídá psychika. „Přestože tedy chlapec (…) po fyzické stránce patrně dokáže fyzicky zvládnout úkon sezení, není zřejmé, zda z důvodu deficitu v oblasti psychické zvládne v poloze vsedě vydržet alespoň po dobu 30 minut,“ uvedl Varvařovský. Totéž podle něj platí o úkonech, jako jsou příjem jídla a pití, mytí těla, výkonu fyzické potřeby, oblékání i svlékání.

Varvařovský připomínky k práci posudkových komisí uplatnil mezi těmi, které měl k sociální reformě. Ocenil to, že se jím doporučovaná posudková zásada hledět i na psychiku dostala do novely prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Ombudsman v prvním kole uspěl i v konkrétním případě autistického chlapce. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodnutí o snížení příspěvku na péči zrušilo a případ podřízeným úřadům vrátilo k novému projednání.