ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Veletrh neziskových organizací - NGO Market 2011

Poslední pátek v květnu se v Dejvicích, ve Státní vědecké knihovně, konal veletrh neziskových organizací. Své zastoupení měl i Willík (v postupném složení Zdeněk Kratina, dr. Lenka Neuschlová a já) - určitě jsme mezi 150 vystavujícími neziskovkami nezapadli. Využili jsme možnost propagovat činnost našeho občanského sdružení (rozdávali jsme letáky, brožury, odpovídali desítkám zájemců na otázky týkající se Williamsova syndromu, měli jsme vlastní postery a Willíkův občasník na ukázku), to vše s minimálními náklady z naší strany. A navázali jsme i řadu nových kontaktů, které třeba přinesou nějakou budoucí spolupráci.

Letošní 12. ročník veletrhu nabídl širokou nabídku neziskových organizací - od ekologických, přes sociální, náboženské až k lidskoprávním či kulturním a turistickým neziskovkám. Chvílemi to bylo až nepřehledné, ale zase to mělo tu správnou atmosféru. Snažila jsem se dát dohromady neziskovky, které se nějak zabývají zdravotně postiženými a mohly by být užitečné rodinám z Willíka - ať už poskytováním grantů, sociálních služeb, nebo přímo sdružující zdravotně postižené. Některé organizace jsou známé (Apla, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové), o jiných jsem tady slyšela poprvé. Za pomoci oficiálních stránek festivalu jsem udělala jejich přehled, i s odkazy na jejich stránky.

APLA Praha, Střední Čechy

Apla Praha je asociace pomáhající lidem s autismem. Poskytuje psychologické služby, sociální služby, vzdělávání, diagnostiku, konzultace, ranou péči, odlehčovací pobyty. Pomáhá světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.
Více na www.praha.apla.cz

Asistence o.s.

Asistence poskytuje služby osobní asistence a sociální rehabilitace osobám v produktivním věku s tělesným a kombinovaným postižením. Snahou Asistence je odstraňování bariér – vnitřních i vnějších.
Více na www.asistence.org

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)

Úkolem sdružení je integrace dětí se specifickými potřebami mezi zdravé děti, práce s jejich rodiči, pomoc matkám na mateřské dovolené a nezaměstnaným ve znovu zapojení do společnosti.
Více na www.volny.cz/pecicka-cid

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha + o.s. 3P

Základní ideou projektu je poskytnout dětem i dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům potřebnou profesionální podporu a pomoc, napomáhat k jejich sociální integraci a adaptaci, zvyšovat jejich sociálních kompetence. Občanské sdružení 3P (Podpora Pomoc Pomůcky) provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a zabezpečuje přepravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Více na www.czppraha.cz

CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin

CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.
Více na www.cerebrum2007.cz

Česká asociace ergoterapeutů

Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Úkolem ČAE je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných ergoterapeutů, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v České republice a informovat širokou veřejnost o přínosu a uplatnění ergoterapie v rámci komplexní rehabilitace osob každého věku s různým zdravotním postižením.
Více na www.ergoterapie.cz

Design Help o.s. za nemocnice vlídnější

Cílem sdružení je zkvalitňování nemocničního prostředí a zvyšování informovanosti pacientů i široké veřejnosti v oblasti ochrany zdraví, léčby a vlivu prostředí, ve kterém se pacienti léčí.
Více na www.designhelp.cz

Diakonie ČCE

Posláním Diakonie je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci,osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
Více na www.diakonie.cz

Dílny tvořivosti

Sociálně terapeutické dílny. Pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Širokým spektrem odborných služeb usnadňují lidem po poškození či poranění mozku návrat do běžného života.
Více na www.dilnytvorivosti.cz, www.navraty.info

Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.

DC Kladno se věnuje šíření myšlenky dobrovolnictví a realizaci dobrovolnických programů v kladenském regionu. V současné době realizuje 7 dobrovolnických programů a sdružuje cca 100 dobrovolníků.
Více na www.dckladno.cz

Fokus Praha, o.s.

Fokus Praha podporuje lidi se zkušeností s duševní nemocí v tom, aby spokojeně zvládali život a nalézali možnosti osobní realizace. Poskytuje programy a služby (zdravotní, psychoterapeutické, pracovní a sociální rehabilitace) na odborné úrovni a v dostupné formě.
Více na www.fokus-praha.cz

FOKUS Vysočina

FOKUS se zabývá poskytováním sociální pomoci formou mimo-nemocniční rehabilitace duševně nemocných. Mezi jeho služby patří například sociální rehabilitace či chráněné bydlení.

Více na www.fokusvysocina.cz

Fosa, o.p.s.

FOSA, o.p.s. nabízí podporované zaměstnávání FORMIKA pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporu samostatnosti Osa a osobní asistenci Osa pro osoby s mentálním postižením.
Více na www.fosaops.org

Fragilní X o.s.

Cílem sdružení je zvýšit informovanost veřejnosti o syndromu fragilního X chromosomu, o jeho příčinách a průvodních symptomech, přiblížit veřejnosti život lidí s mentálním postižením a osob o ně pečujících.
Více na www.fragilnix.cz

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.

Helppes pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů a komplexního souboru souvisejících služeb.
Více na www.helppes.cz

Nadace Divoké husy

Nadace Divoké husy zdvojuje výnosy benefičních akcí nestátních neziskových organizací působících v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Tím přispívá k větší autonomii celé občanské společnosti.
Více na www.divokehusy.cz

ORFEUS o.s.

Organizace se zaměřuje na aktivity ve prospěch sociálně vyloučených osob, zejména lidí se zdravotním postižením a seniorů. Svoji činnost rozvíjí prostřednictvím Centra denních služeb v Praze, Liberci a Příbrami.
Více na www.orfeus-cr.cz

Pestrá společnost, o.p.s.

Lidem se zdravotním postižením i veřejnosti nabízí společnost kynologické služby a integrační aktivity. Mezi ně patří výcvik a předání asistenčních psů osobám se zdravotním postižením, realizace projektů volnočasových aktivit, canisterapie a kynologická poradna.
Více na www.pestraspolecnost.cz

RETT – COMMUNITY, o.s.

O.s. RETT – COMMUNITY sdružuje rodiny dívek s Rettovým syndromem z celé České republiky, poskytuje informace v oblasti poradenství, vědy, výzkumu a činnosti podobných světových organizací. Umožňuje rodinám i dívkám plnohodnotné zapojení do společnosti, například pomocí s řešením osobní asistence, vhodnosti kompenzačních pomůcek, rehabilitačně- terapeutických postupů, ale i samotné péče.
Více na www.rett-cz.com

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.

Posláním SDMO je zlepšování kvality života lidí s DMO a jejich rodin bez rozdílu věku. Věnuje se čtyřem okruhům aktivit: psychosociální rehabilitaci lidí s DMO, zdravotnické rehabilitaci lidí s DMO, informačním a poradenským službám a specializované rané péči.
Více na www.dmoinfo.cz

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Sdružení CMP se zabývá poskytováním služeb pro zdravotně postižené občany ve zdravotní a sociální oblasti. Činí tak formou vzdělávacích a osvětových aktivit, pořádáním rekondičních pobytů, sociálního a zdravotního poradenství, zřizováním a provozováním komunitních center a klubů na území České republiky.
Více na www.sdruzenicmp.cz

Síť mateřských center o.s.

Sdružení jednotlivých mateřských center slouží účelu posilování hodnot rodiny, podporování mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.
Více na www.materska-centra.cz

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči poskytuje profesionální služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
Více na www.ranapece.cz

Stáj Rozárka, o.s.

Hlavním posláním Stáje Rozárka je provozování hiporehabilitace. Mezi klienty organizace patří hlavně děti, kterým je služba hiporehabilitace pod odborným vedením nabízena až čtyřikrát týdně.
Více na www.stajrozarka.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Svaz tělesně postižených je organizace s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranná podpora a hájení specifických potřeb a zájmů tělesně postižených občanů. Organizace poskytuje klientům široké spektrum služeb od poradenství po rehabilitační pobyty.
Více na www.svaztp.cz

VedleSebe.cz

Internetový obchod VedleSebe.cz zdarma prezentuje chráněné dílny a jejich produkty. Díky úsporám i díky zprostředkování zakázek a hmotných darů pomáhá projekt udržet chod chráněných dílen. Cílem projektu je také pomoci sociálně prospěšným dílnám oslovit širší okruh odběratelů.
Více na www.vedlesebe.cz

VIDA o.s.

VIDA je organizace lidí s duševním onemocněním, která smysluplně využívá osobní příběh v pomoci stejně nemocným lidem, jejich rodičům a příbuzným a veřejnosti. Jejím hlavním projektem jsou informačně-poradenská centra se zaměřením na oblast duševního zdraví.
Více na www.ivida.cz

Vlastní cestou o.s.

Občanské sdružení zabývající se asistenčními službami pro handicapované osoby a informačním poradenstvím.
Více na www.vlastnicestou.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.
Více na www.vdv.cz

Naše postery ke stažení zde (6 MB).