ů

Kniha návštěv

Pro Vaše vzkazy

Překlad

Děkujeme:


V roce 2017 děkujeme:

Firmě Sanaplasma, s.r.o. a nadačnímu fondu Sanafriends foundation, našemu hlavnímu sponzorovi, děkujeme za finanční dary určené na rekondiční víkendy v roce 2017 a za realizaci výstavy „Poznejte nás jinak!“ ve středisku v Ostravě.UniCredit Bank a UniCredit Foundation za podporu v rámci programu Gift Matching Programe UniCredit v roce 2016.Nadačnímu fondu Veolia za poskytnutí minigrantu na projekt „Překlad zdravotnických doporučení o Williamsově syndromu a jejich publikace“.Za finanční pomoc děkujeme Vladanu Kubcovi, Martině Drijverové, Jiřímu Vortelovi, Petru Ehrenbergerovi, Antonínu Pechovi, Jakubu Grežovi, firmě GRAPE SC, a.s., Janě a Milanu Slavíčkovým, Josefu Šepsovi. Zdeňce Pikešové, firmě Wastemat, s.r.o., Marku Mahdalovi, Martině Dědíčkové, Jitce a Alfrédu Krzemieňovým, Evě Šosté a Renému Inquortovi, firmě Schiessl, s.r.o., Otu Potlukovi, Daně a Jiřímu Klomínským, firmě Rehabilitace PLUS, s.r.o., Radkovi Cucovi, Hačkajlovým, Jakubu Adamovi, Petru Hradskému, Príbelovým, Jaroslavu Petrovi. Zdeňce Pikešové děkujeme za obstarání drobných darů a reklamních předmětů pro účastníky konference FEWS.

Děkuji Výkonné radě Willíka za veškeré aktivity a práci pro spolek, jmenovitě pak Zdeňkovi Kratinovi za pevné nervy při organizaci všech pobytových akcí Willíka a při vedení účetnictví, Lence Jamrichové za organizaci dobrovolníků a organizování akcí v Chýni, rodině Hábových za všeobecně aktivní přístup a účast na akcích (NGO Market, vzdělávání mediků, Noc vzdělání, televizní pořad Klíč), Monice Žídkové za akce v Ostravě a program na Slovensku. Martině Michalové a Františku Hábovi děkujeme za doprovod mladých Willíků na mezinárodní tábor v Itálii, Fandovi Jeřábkovi, Zdeňkovi Tůmovi a Zdeňkovi Kratinovi za tábor v Malejovicích. Lence Hrnčířové za její aktivity v rámci FEWS. Martině Michalové, Lence Hrnčířové a Fandovi Hábovi za pomoc při organizace pražského setkání FEWS. Davidu Marešovi za účast v programu Minigranty Veolia. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili našich pobytů a napomohli jejich hladkému průběhu. Děkujeme všem odborníkům a specialistům za pomoc, podporu i účast na našich akcích.


V roce 2016 děkujeme:

Firmě Sanaplasma, s.r.o. a nadačnímu fondu Sanafriends foundation, našemu hlavnímu sponzorovi, děkujeme za finanční dary určené na rekondiční víkendy v roce 2016 a za realizaci výstavy „Poznejte děti s Williamsovým syndromem “ ve středisku v Ostravě.


UniCredit Bank a UniCredit Foundation a jeho zaměstnancům, kteří nás podpořili v programu Gift Matching Programe UniCredit v roce 2016: Petru Archalousovi, Evě Navrátilové, Petře Jiřičkové, Jiřímu Kunertovi, Radkovi Hubeňákovi, Editě Novákové, Kateřině Macháčkové, Šárce Bouškové, Mileně Zárubové, Daliborovi Mickovi, Markkovi Vitákovi, Miloši Koskovi.


Nadačnímu fondu Veolia za poskytnutí minigrantu na projekt „Časopis pro Willíky“.


Za poskytnutí věcných darů a propagačních předmětů, které posloužily jako výhry při soutěžích dětí, děkujeme firmě IKEA a jejím zaměstnancům. Firmě LOGOSIGN, a.s., za polystyrenová písmena „W“ a „s“.

Za finanční pomoc děkujeme Otu Potlukovi, Jakubu Adamovi, Zdeňce Pikešové, Jitce a Fredovi Krzemienovým, Evě Šosté a Renému Inquortovi, Jiřímu a Daně Klomínským, manželům Hačkajlovým, Vladanu Kubcovi, Martině Drijverové, Jiřímu Vortelovi, Petru Ehrenbergerovi, Petře Babičové, Antonínu Pechovi, Jakubu Grežovi, firmě GRAPE SC, a.s., ZŠ Hranice, firmě Bělohrádek, s.r.o., firmě Schiessl, firmě Rehabilitace Plus, s.r.o., Janě a Milanu Slavíčkovým, Josefu Šepsovi.

Zdeňce Pikešové za odbornou literaturu o Williamsově syndromu, kterou nám dovezla z USA.

Dále děkujeme Výkonné radě Willíka za veškeré aktivity a práci pro spolek, jmenovitě pak Zdeňkovi Kratinovi děkujeme za pevné nervy při organizaci všech pobytových akcí Willíka, Monice Žídkové za akce v Ostravě, Lence Jamrichové za akce v Chýni, rodině Hábových za trička a aktivní přístup vůbec. Martině Michalové, Lence Hrnčířové, Lindě Tůmové a Frntišku Hábovi děkujeme za doprovod mladých Willíků na mezinárodní tábory v Irsku a v Maďarsku. Děkujeme fotografce Zuzaně Horváthové za krásné fotografie. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili našich pobytů a napomohli jejich hladkému průběhu. Děkujeme všem odborníkům a specialistům za pomoc, podporu i účast na našich akcích. Osobně děkuji všem aktivním a obětavým členům Willíka za jejich práci pro nás pro všechny. 


V roce 2015 děkujeme:

Děkujeme Janě Hůlové za zprostředkování daru od firmy AGIP - dětské batůžky a penály, které budou použity jako výhry v soutěžích a dárky pro naše děti.
Děkujeme Nadací Divoké husy za podporu a zdvojení výnosů benefiční akce "Koncert pro Willíka".


Rádi bychom poděkovali také paní Daně Vachtlové, která naše občanské sdružení podpořila svými korálkovými výrobky pro benefiční akci "Koncert pro Willíka" a na prezentaci v rámci Veletrhu neziskových organizací.

Za poskytnutí věcných darů a propagačních předmětů, které posloužily jako výhry při soutěžích dětí, děkujeme firmě IKEA a dále Martině Otčenáškové a redakci časopisu ABC.

V roce 2011 děkujeme za finanční pomoc:

 • JUDr. Jakubu Adamovi
 • Ing. Jiřímu Klomínskému
 • Jitce Capové
 • Mgr. Evě Ferrarové
 • MUDr. Janu Kubíkovi
 • Ing. Václavu Pátkovi
 • Mgr. Renému Inquortovi a Evě Šosté
 • Ing. Zdeňce Pikešové
 • Martině Drijverové
 • panu Grežovi, panu Hladkému, panu Krupičkovi, panu Babákovi, panu Pechovi a firmě P.S.P., panu Lindnerovi, pani Krupičkové, panu Stolarykovi, panu Šepsovi, panu Prokopovi a pani Slováčkové.
 • .  Děkujeme Nadaci pro rozvoj občanské společnosti, která v rámci akce Pomozte dětem podpořila projekt osobní asistence pro Bartoloměje Hruše ve školním roce 2011-2012


  Děkujeme paní ředitelce Mgr. Lence Jakubové za zapůjčení prostor v základní škole Chýně pro setkání Willíka a paní uklizečce Simoně Kohoutové za úklid bez nároku na honorář. Rodině Jamrichových za organizaci a občerstvení na setkáních v Chýni. Filipu H. za sehrání role Mikuláše.


  Děkujeme Nadaci Syner za příspěvek na zajištění osobní asistence pro Bartoloměje do mateřské školky ve školním roce 2010-2011.


  Dále děkujeme za finanční pomoc:

 • JUDr. Jakubu Adamovi,
 • Ing. Jiřímu Klomínskému,
 • Ing. Václavu Pátkovi,
 • Renému Inquortovi,
 • panu Grežovi, panu Hladkému, panu Krupičkovi, panu Babákovi, panu Pechovi a firmě P.S.P., panu Lindnerovi, pani Krupičkové, panu Stolarykovi, panu Šepsovi, panu Prokopovi a pani Slováčkové
 • .

  Za sponzorské příspěvky v roce 2009 děkujeme:

  • panu senátorovi Ing. Adolfu Jílkovi,
  • MUDr. Janu Kubíkovi,
  • JUDr. Jakubu Adamovi,
  • Ing. Jiřímu Klomínskému,
  • paní Jitce Capové,
  • Evě Šosté a Renému Inquortovi.

  Za vytvoření loga občanského sdružení Willík panu Martinu Sausage Dohnalovi z Prahy. Za pomoc při vytvoření grafické podoby stránek Willíka a za návrh potisku DVD Muzikoterapie pro Willíka grafičce Maredě (mareda.net).


  Za poskytnutí věcných darů a propagačních předmětů, které posloužily jako výhry při soutěžích dětí, děkujeme:

  • Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru,
  • firmě E.ON,
  • firmám VHV Žatec a VHV Louny.

  Za poskytnutí sponzorských darů, které jsme využili na rekondiční pobyt Willíka na Slovensku v roce 2009 děkujeme:

  • panu senátorovi Ing. Adolfu Jílkovi,
  • firmě YOG s.r.o. Brno, panu Ing. Pavlu Semrádovi,
  • panu Andreovi Grežovi ze Žatce,
  • panu Milanovi Prokopovi ze Žatce,
  • panu Antonínu Pechovi a firmě PSP Žatec,
  • panu Hladkému ze Žatce.

  Děkujeme Nadaci O2 za finanční podporu v rámci Regionálního grantu 2009 na projekt Muzikoterapie pro děti s Williamsovým syndromem.


  Děkujeme Nadačnímu fondu J&T za finanční podporu při výrobě letáku o Williamsově syndromu (2007).


  Děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS), která v rámci projektu Pomozte dětem poskytla finanční prostředky na zakoupení počítače pro malého Kubu (2008).


  Děkujeme Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského za stálou podporu a opakované poskytnutí finančních prostředků pro zajištění odborného programu na rekondičních pobytech v Čechách i na Slovensku.


  Děkujeme Nadaci člověk člověku, která podpořila květnové víkendové setkání Willíka ve středisku Březejc u Velkého Meziříčí.


  Děkujeme Ministerstvu zdravotnictví ČR za přidělení dotace na rekondiční pobyt na Slovensku v roce 2008 a 2009. V roce 2010 za poskytnutí dotace, díky níž jsme mohli realizova projekt Brožura o Williamsově syndromu.


  Zároveň bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří podpořili činnost občanského sdružení Willík, ale nepřejí si zveřejnit své jméno.